Regulamin Świadczenia Usług Drogą Internetową

 1. Właścicielem oraz administratorem systemu rejestracji internetowej jest NZOZ Psyche – Psyche Sp. z o.o., z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. B. Chrobrego 23, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000935729, NIP 8863019179, prowadzący Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Psyche, wpisany do rejestru podmiotów leczniczych prowadzony przez wojewodę dolnośląskiego.
 2. Klient ma prawo do korzystania z rezerwacji usług wymienionych w regulaminie za pośrednictwem strony internetowej https://psyche.nakiedy.pl
 3. Rezerwacja poprzez system rezerwacji internetowej jest równoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 4. System rezerwacji internetowej przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Podanie poprawnych danych osobowych podczas zakładania nowego konta jest niezbędne do prawidłowej rejestracji użytkownika.
 5. W celu skorzystania z komputerowego systemu rejestracji – rezerwacji usługi konsultacji lub terapii świadczonej przez pracowników NZOZ Psyche – niezbędne jest podanie Imienia i Nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego
 6. Administratorem danych osobowych jest Psyche sp. z o.o. Administrator danych osobowych zobowiązuje się do przechowywania informacji powierzonych przez klienta w sposób zgodny z obowiązującym prawem.
 7. Administrator danych osobowych zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.
 8. Dane podawane podczas rezerwacji mogą być wykorzystane do kontaktu z użytkownikiem w ramach realizacji powierzonych zadań, realizacji płatności i innych związanych z tym operacji księgowych.
 9. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim poza funkcjami koniecznymi do realizacji zlecenia.
 10. Dane podawane podczas rezerwacji mogą zostać udostępnione organom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 11. Płatność za usługę jest realizowana za pośrednictwem portalu przelewy24.pl . Proces rezerwacji i realizacji płatności muszą zostać zrealizowane podczas trwania jednej sesji przeglądarki internetowej. Regulamin płatności dostępny jest na stronie https://www.przelewy24.pl/regulamin . Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068
 12. Narzędzie rezerwacji internetowej umożliwia rezerwację terminów z wyprzedzeniem.
 13. Warunkiem wykonania poprawnej rezerwacji jest dokonanie płatności 100% ceny usługi przyszłej w ciągu 1 godziny od momentu wyboru terminu. Po tym czasie rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
 14. Po poprawnie zakończonym procesie rezerwacji, anulacji, płatności użytkownik otrzymuje na podany podczas rejestracji adres e-mail wiadomość informacyjną o przebiegu czynności.
 15. Rezygnacja z zaplanowanej wizyty może nastąpić z 2 dniowym wyprzedzeniem (najpóźniej 48 godzin przed umówionym terminem pod numerem telefonu +48 733 477 478 – tylko dni robocze w godzinach 10 – 18). Po tym terminie rezygnacja oraz zwrot poniesionych kosztów nie będą możliwe.
 16. Zwrot poniesionej opłaty następuje na rachunek, z którego otrzymano płatność. Kwota zostanie pomniejszona o wysokość prowizji serwisu przelewy24.pl, za pomocą którego dokonano płatności.
 17. Jeśli wizyta nie odbędzie się z winy NZOZ Psyche – Psyche sp. z o.o., 58-300 Wałbrzych, ul. B. Chrobrego 23 prowizja serwisu przelewy24.pl nie będzie uwzględniona.
 18. Użytkownik może złożyć reklamację odnośnie realizacji usług wymienionych w Regulaminie lub realizacji ich niezgodnie z jego postanowieniami poprzez kontakt drogą mailową na adres: poradnia@psyche.walbrzych.pl lub pisemnie na adres: NZOZ Psyche, 58-300 Wałbrzych, ul. B. Chrobrego 23. Zgłoszenie powinno zawierać dane niezbędne do identyfikacji użytkownika (co najmniej jego imię i nazwisko) oraz dokładny opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 19. Administrator może zwrócić się z prośbą do osoby zgłaszającej reklamację o uzupełnienie informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 20. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. Administrator ma prawo odmówić przyjęcia reklamacji, jeśli zostanie ona zgłoszona po upływie 30 dni roboczych od momentu pojawienia się przyczyny, która ją wywołała.
 21. Wszelkie uwagi i sugestie pozwalające na doskonalenie Systemu Rezerwacji Internetowej należy zgłaszać pod adresem e-mail: poradnia@psyche.walbrzych.pl
 22. NZOZ Psyche – Psyche sp. z o.o., 58-300 Wałbrzych, ul. B. Chrobrego 23 zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie Rezerwacji Internetowej https://psyche.walbrzych.pl/regulamin-swiadczenia-uslug-droga-internetowa/

Klauzula Informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  NZOZ Psyche – Psyche sp. z o.o.
  58-300 Wałbrzych
  ul. B. Chrobrego 23
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz sporządzenia dokumentacji medycznej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą co do zasady przez okres przechowywania dokumentacji medycznej czyli przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, w każdym razie w okresie wskazanym przez art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi rezerwacji konsultacji medycznej.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.
 9. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.