Regulamin świadczenia porad w NZOZ Psyche

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulamin”) określa warunki świadczenia usług na rzecz osób fizycznych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Psyche (dalej „NZOZ Psyche”) z siedzibą w Wałbrzychu (58-300) ul. B. Chrobrego 23, prowadzonego przez Psyche sp. z o.o. posiadającą nr NIP: 8863019179, REGON: 520570663, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział KRS pod numerem 0000935729.
 2. Rezerwacja terminu porady u Specjalistów NZOZ Psyche odbywa się osobiście lub telefonicznie.
 3. Zarezerwowanie wizyty u Specjalisty jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez NZOZ Psyche danych osobowych (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 679/2016, tzw. RODO) oraz udostępnienie tych danych wybranemu Specjaliście. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zarezerwowanie wizyty.
 4. Rezerwacja terminu u Specjalisty wymaga podania minimum imienia, nazwiska oraz numeru telefonu.
 5. Najpóźniej w dniu poprzedzającym wizytę Pacjent otrzymuje SMS z przypomnieniem terminu wizyty oraz linkiem do płatności online lub numerem konta bankowego.
 6. Każda zarezerwowana wizyta musi zostać opłacona z góry (za pomocą dowolnie wybranego instrumentu płatniczego – przelew, blik, karta, itd…) najpóźniej w dniu poprzedzającym wizytę, a w przypadku wizyty przypadającej po dniu wolnym w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wizytę.
 7. Po dokonaniu płatności za wizytę przy pomocy bankowości elektronicznej Pacjent otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą dokonanie opłaty, w tym rezerwację wybranego przez siebie terminu.
 8. W przypadku niedokonania płatności na 24 godziny przed ustalonym terminem, NZOZ Psyche zastrzega sobie prawo do anulowania wizyty.
 9. Rezygnacja z wizyty jest możliwa najpóźniej 24 godziny przed zaplanowanym terminem wizyty. W przypadku późniejszej rezygnacji Pacjentowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów, a w przypadku rezygnacji z nieopłaconej wizyty Pacjent zobowiązany jest dokonać opłaty za zarezerwowany termin wizyty.
 10. Wizyty, które są umawiane w dniu planowanej wizyty muszą zostać opłacone niezwłocznie po ich umówieniu.
 11. W przypadku zajęć grupowych opłatę za zajęcia uiszcza się jednorazowo za każdy miesiąc z góry, w wysokości odpowiadającej ilości zajęć przewidzianych w danym miesiącu. Opłaty należy dokonywać bezpośrednio na konto lub poprzez bankowość elektroniczną na podstawie linku przesłanego SMS’em przed rozpoczęciem zajęć w kolejnym miesiącu. Brak opłaty jest rozumiany jako rezygnacja z dalszego uczestnictwa w zajęciach. W przypadku nie zgłoszenia się na zajęcia opłata za pojedyncze zajęcia nie ulega zwrotowi.
 12. Umawiając wizyty, które będą realizowane w formie zdalnej Pacjent zobowiązuje się do korzystania ze sprzętu komputerowego zapewniającego możliwość połączenia audio i video oraz zapewnienia odpowiedniego łącza internetowego, które umożliwia mu skorzystanie z usługi.