Diagnoza autyzmu, zespołu Aspergera

Jesteśmy jedynym ośrodkiem Aglomeracji Wałbrzyskiej, który prowadzi kompleksową diagnostykę zaburzeń spektrum autyzmu zgodnie ze światowymi standardami i w oparciu o narzędzia zaliczane do tzw. „złotego standardu” diagnostycznego, czyli ADOS-2 i ADI-R. Ponieważ wiemy, jak złożonymi zaburzeniami są zaburzenia ze spektrum autyzmu, nigdy nie opieramy się w trakcie diagnozy psychologicznej na jednym lub dwóch narzędziach. Nawet najlepszy i najdokładniejszy pojedynczy test psychologiczny nie jest w stanie jednoznacznie potwierdzić lub wykluczyć u pacjenta zaburzeń ze spektrum autyzmu ze 100% pewnością. Stąd też w naszej Poradni diagnostyka psychologiczna opiera się na badaniach przy użyciu różnych metod i narzędzi, zawsze dostosowanych do konkretnej osoby.

Diagnozujemy zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe.

Diagnoza psychologiczna zaburzeń spektrum autyzmu, w tym zespołu Aspergera w naszej Poradni odbywa się w trakcie 3 spotkań z psychologiem diagnostą.

Podczas pierwszej wizyty psycholog diagnosta zbiera informacje dotyczące rozwoju oraz zachowania w okresie dzieciństwa, a także trudności i sposobów obecnego funkcjonowania.

W przypadku dzieci i młodzieży pierwsze spotkanie odbywa się wyłącznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami. Natomiast w przypadku osób dorosłych wywiad zbierany jest od nich samych, ale także zachęcamy aby w tej wizycie wzięli udział rodzice. Bardzo prosimy o przyniesienie na pierwsze spotkanie:

  • książeczki zdrowia dziecka,
  • posiadanej dokumentacji medycznej, psychologicznej i pedagogicznej,
  • a także – jeśli to możliwe – opinii z przedszkola/szkoły.

Dwa kolejne spotkania odbywają się już z dzieckiem lub diagnozowaną osobą dorosłą. W ich trakcie psycholog przeprowadza obserwacje, a także ocenia zachowanie dziecka/dorosłego za pomocą ściśle określonych kryteriów. W tym czasie diagnosta proponuje kolejne aktywności, odpowiednio do wieku, bawi się wspólnie z dzieckiem czy też rozmawia z dorosłym.

Jeśli w toku diagnozy dziecka okaże się, że konieczne jest przeprowadzenie pogłębionej diagnostyki psychologicznej, zostaną Państwo poinformowani o tym przez prowadzącego diagnozę psychologa. W przypadku Państwa zgody zaprosimy dziecko na jeszcze jedno spotkanie, w czasie którego przeprowadzona zostanie pogłębiona ocena funkcjonowania, przy wykorzystaniu jeszcze innych narzędzi diagnozy psychologicznej.

Diagnostyka kończy się wystawieniem opinii psychologicznej, obejmującej wyniki przeprowadzonej diagnostyki wraz z zaleceniami.

Rodzice/opiekunowie mają możliwość umówienia dodatkowego spotkania, w trakcie którego psycholog omawia wyniki badania i szczegółowo przedstawia zalecenia.

Po przeprowadzonej diagnozie psychologicznej zachęcamy do wizyty u lekarza specjalizującego się w psychiatrii dziecięcej w celu uzyskania diagnozy medycznej, wykonania ewentualnie innych, dodatkowych badań oraz ustalenia planu oddziaływań terapeutycznych.

Ważne:

  • nasze diagnozy są rzetelne, szczegółowe i kompleksowe
  • każdy proces diagnostyczny jest prowadzony przez doświadczonego psychologa – diagnostę dziecięcego i lekarza specjalizującego się w psychiatrii dziecięcej
  • diagnoza wystawiana w naszej Poradni jest diagnozą medyczną, a uzyskiwana opinia psychologiczna oraz diagnoza lekarska są wymagane przez przedszkola, szkoły, poradnie psychologiczno–pedagogiczne
  • na podstawie diagnozy wystawionej w naszej Poradni mogą się Państwo ubiegać o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju (WWR), kształceniem specjalnym, czy o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności